Ouderbetrokkenheid

Scala vindt het belangrijk dat uw kind de basis krijgt die hij of zij verdient, zowel thuis als op school. Hierbij is een goede samenwerking tussen ouders en school van essentieel belang. We hebben immers een gezamenlijk doel. Om dat doel te bereiken is het belangrijk dat we in gesprek blijven, met respect voor elkaar en met hart voor het kind!

Ouderparticipatie

Wat is ouderparticipatie? Ouderparticipatie betreft een actieve deelname van de ouder aan schoolactiviteiten om zo de betrokkenheid te vergroten. Dit kan op zowel informele wijze, als op formele wijze. De opzet van de medezeggenschap van ouders is reglementair vastgelegd en goedgekeurd. De structuur is als volgt:

1. De Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant:

Hier participeren ouders in de overkoepelende raad voor VMBO-scholen van ROC West-Brabant. Eén lid van de Ouderraad van Scala heeft zitting in de Centrale Ouderraad van het ROC West-Brabant.

2. De Oudercommissie van Scala:

De Oudercommissie van Scala fungeert als achterban voor de Ouderraad. Dit overlegorgaan bestaat uit geïnteresseerde ouders die zeer nauw bij het dagelijkse reilen en zeilen van de school betrokken zijn. De Oudercommissie vergadert samen met de ouderraad ongeveer zes keer per schooljaar en vertegenwoordigt de ouders in het contact met school. De directeur is hierbij altijd aanwezig om de communicatielijn kort te houden. De oudercommissie fungeert als klankbord voor ouders en leerlingen, kijkt kritisch naar processen binnen de school en signaleert tijdig problemen.

Wilt u ook meer betrokken zijn? Loop eens binnen bij één van onze vergaderingen. Voor u een gelegenheid om zelf te ervaren wat wij onder ouderparticipatie verstaan. U kunt voor nadere informatie mailen met voorzitter Robert Boot. R.Boot@boot-verzekeringen.nl